چگونه تیتر ها و عناوین جذاب بنویسیم؟

در طول سال ها، عملکرد تیتر تکامل یافته است. در روزهای چاپ، هدف جلب توجه بود. سپس گوگل آمد. با تغییر به سمت کشف مبتنی بر جستجو، عنوان باید کلمات کلیدی را نیز در نظر بگیرد.«پنج برابر بیشتر از افرادی که تیتر را می خوانند، نسخه اصلی را می خوانند. وقتی تیتر خود را نوشتید، هشتاد سنت از دلار خود را خرج کرده اید.» - دیوید اوگیلویامروز ما تغییر دیگری را تجربه می کنیم که توسط رفتار اجتماعی هدایت می شود. طراحی سایت اصفهان سرفصل ها در حال حاضر باید همه موارد فوق باشند و همچنین قابل اشتراک گذاری و